X

Tumi BRISTY veja PAYE.. Samne ele MONE hoy.. AKASHEr VUKE jeno JOL cobi EKE jay.. Tumi HASLE buji mone hoy.. SHOPNO akashe PAKI dana mele de…

Tumi BRISTY veja PAYE.. Samne ele MONE hoy.. AKASHEr VUKE jeno JOL cobi EKE jay.. Tumi HASLE buji mone hoy.. SHOPNO akashe PAKI dana mele de…

Faria Islam :