X

Valobasha amon akta jinis jake joy korte hoy, hat baralei pawa jay na. R sei valobasha k joy korte hole abosoi akta valo moner manus dorkar hoy..tumi ki amar sei manushti hobe?

Valobasha amon akta jinis jake joy korte hoy, hat baralei pawa jay na. R sei valobasha k joy korte hole abosoi akta valo moner manus dorkar hoy..tumi ki amar sei manushti hobe?

Tamanna Akter :