X

Mon Rekhaci Tor Buke. Sara Jibon Thakbo Pase. Sisir Veja Bristi Hoye Hariye Jabo Dujon Mele. Kosto Jontonar Majhe Vulvo Na Keo Kake. Sudu Valobasha Shoriye Dibo Prithibir Buke.

Mon Rekhaci Tor Buke. Sara Jibon Thakbo Pase. Sisir Veja Bristi Hoye Hariye Jabo Dujon Mele. Kosto Jontonar Majhe Vulvo Na Keo Kake. Sudu Valobasha Shoriye Dibo Prithibir Buke.

Tamanna Akter :