X

Kisu somoy ase harie jabar abar kisu somoy ase khoje nie dhore rakhar kokhono somoy ase buje nibar / buje dibar kisu somoy ase somoyke kaje lagabar.

Kisu somoy ase harie jabar abar kisu somoy ase khoje nie dhore rakhar kokhono somoy ase buje nibar / buje dibar kisu somoy ase somoyke kaje lagabar.

Tamanna Akter :