X

Eto vabi sara bela,kokhon j hobe tumar shate dekha. Dekha hole bolbo amar moner sei na bola kotha. But dekha hoy, hoyna bola na bola kotha. Ere nam ki valobasha?

Eto vabi sara bela,kokhon j hobe tumar shate dekha. Dekha hole bolbo amar moner sei na bola kotha. But dekha hoy, hoyna bola na bola kotha. Ere nam ki valobasha?

Tamanna Akter :