X

Ektu Jodi Takao Tumi Megh Gulo Hoi Sona… Akash Khule Bose Achi Tao Keno Dekchona… Eki Akash Mathar Upor Tao keno Ek Vabcho na !!!”””

Ektu Jodi Takao Tumi Megh Gulo Hoi Sona…
Akash Khule Bose Achi Tao Keno Dekchona…
Eki Akash Mathar Upor Tao keno Ek Vabcho na !!!”””

Tamanna Akter :