X

3ti sobdho, 8ti okkhor, 2t space, 5ti vowels, 3ti consonants,2ti nouns,1tia beg, onek ortho, 1ti santir/mittha kotha->I LOVE U

3ti sobdho, 8ti okkhor, 2t space, 5ti vowels, 3ti consonants,2ti nouns,1tia beg, onek ortho, 1ti santir/mittha kotha->I LOVE U

Tamanna Akter :