X

Tumar Osukh Hok.Tumar Ghore Mosha Asuk,Tumar Matha Kharap Hok,Tumar Sopne Vut Asuk,Sara Rat Shit Laguk-Ta Ami Chaina.Karon Tumi Amar Friend.

Tumar Osukh Hok.Tumar Ghore Mosha Asuk,Tumar Matha Kharap Hok,Tumar Sopne Vut Asuk,Sara Rat Shit Laguk-Ta Ami Chaina.Karon Tumi Amar Friend.

Nusrat Jahan :