X

Tum Chand Nehi, Chand Ki Roshni Ho. Tum Ful Nehi, Har Ful Ki Khushbu Ho. Tum Tow Insan Nehi, Insan Ki Rup Mein Bandar Ho…

Tum Chand Nehi, Chand Ki Roshni Ho. Tum Ful Nehi, Har Ful Ki Khushbu Ho. Tum Tow Insan Nehi, Insan Ki Rup Mein Bandar Ho…

Nusrat Jahan :