X

Tomar tana tana chok,tomer resmi kalo cul,tomer sundor mukh are misti mukher hasite cilo gondo,mone porle pet fule jay

Tomar tana tana chok,tomer resmi kalo cul,tomer sundor mukh are misti mukher hasite cilo gondo,mone porle pet fule jay

Nusrat Jahan :