X

ajkal meyera jamar sathe ornar kom use kre kono jano?tader buke ache onek valabasa,,,,,,orna rakhar jayga nai,tai tara orna use krena,,!kichu din por jama o use korbena!

ajkal meyera jamar sathe ornar kom use kre kono jano?tader buke ache onek valabasa,,,,,,orna rakhar jayga nai,tai tara orna use krena,,!kichu din por jama o use korbena!

Nusrat Jahan :