X

dake tomai vorer batas, dake vorer pakhi.Takiye dekho sokal holo, kholo 2ti ankhi. Dorja khule takiye dekho furie gechhe rat. misti mukhe tomai ami janai suprovat.

dake tomai vorer batas, dake vorer pakhi.Takiye dekho sokal holo, kholo 2ti ankhi. Dorja khule takiye dekho furie gechhe rat. misti mukhe tomai ami janai suprovat.

Faria Islam :