X

sagorpare 2chokh vore surjo otha dekho,nobin alor ava 2mi 2 chokhete mekho, balir pare khali paye hatbe jokhon 2mi, nil sagorer buke tokhon janbe achi ami.

sagorpare 2chokh vore surjo otha dekho,nobin alor ava 2mi 2 chokhete mekho, balir pare khali paye hatbe jokhon 2mi, nil sagorer buke tokhon janbe achi ami.

Tamanna Akter :