X

Eso Bristy Namai..””” Keno ?? Vijbe bole !! Eso Shopno Sajai … Eso Shopno Sajai !! kivabe ?? kobita Shune !! cholo Hariye jai… kothay ?? Nirjone !! Esho Tobe hat bariye.. Keno ?? U r my dear friend tai bole.

Eso Bristy Namai..””” Keno ?? Vijbe bole !! Eso Shopno Sajai … Eso Shopno Sajai !! kivabe ?? kobita Shune !! cholo Hariye jai… kothay ?? Nirjone !! Esho Tobe hat bariye.. Keno ?? U r my dear friend tai bole.

Tamanna Akter :